(rev. 101022)

Kurefjorden VA består av 2 selskaper, Kurefjorden Utbyggingslag SA (KUL) og Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA (KVA). KUL vil stå for utbyggingen av VA-anlegget på Tasken/Helgerød, mens KVA vil eie og drifte anlegget etter igangsettelsen for hytteeierne.

Anlegget bygges som et helårsanlegg, slik at alle eiendommene skal kunne koble seg til det kommunale vann-og avløpsnettet. I tillegg vil det legges fiber til alle medlemmer med VA-tilkobling.

Medlemmer i KUL har betalt en innmeldingskontingent på Kr. 2.000,- som er benyttet til prosjektering og innhenting av anbud, og får rett til å delta i utbyggingen av området. På årsmøtet ble det fremlagt anbud, omfang og en indikasjon på anleggsbidraget. Anleggsbidraget skal dekke etablerings- og byggekostnader for VA-anlegget, administrasjonsutgifter og andre nødvendige utgifter som er forbundet med foretakets virksomhet. Det er nå inngått en forpliktende, separat avtale med den enkelte om deltakelse i utbyggingen. Deltakere som tilkommer etter at byggesøknaden er innvilget og under anleggsperioden betaler sin egen stikkledning med pumpestasjon etc. i tillegg til det fastsatte anleggsbidraget, men kan muligens påregne å få momsfritak. Deltakere som tilkommer etter avsluttet anleggsperiode betaler seg ajour med resten av medlemmene (fullt annleggsbidrag), og i tillegg sin egen stikkledning med pumpestasjon, eget byggesaksgebyr osv., og kan ikke påregne å få momsfritak.

Etter endt utbygging og igangsetting overtar KVA anlegget, og vil deretter drifte dette for medlemmene. Det vil bli inngått serviceavtale med et på forhånd kvalifisert firma. Leverandøren har gitt 10 års garanti på pumpene.

Ovennevnte modell sikrer at KUL får refundert all mva, noe som kommer alle deltakere til gode.

Anlegget er bygget som et frostfritt anlegg uten felles pumpestasjoner, der kun enkelte av stikkledningene er lagt grunt med varmekabler, tilkoblet den enkeltes anlegg. Dermed slipper man skyhøye strømkostnader og drift av felles pumpestasjoner.

Pr dato er det nå kun 2 av hytteeierne som ikke er tilkoblet anlegget. Anlegget er prosjektert med tanke på 100% deltakelse, i tillegg er det god kapasitet til evt. nye fritidsboliger. Anlegget er nå ferdig (okt 22), men vil ikke bli satt i drift før Råde Kommune har ferdigstilt ringledningen, som skal forsyne området med vann fra Rygge Flystasjon.