I helgen signerte styret i Kurefjorden Utbyggingslag SA entreprisekontrakt med Leif Grimsrud AS. Dette er en totalentreprise, som også omfatter legging av fiber for Viken Fiber AS. LG vil straks gå i gang med søknadsprosessen, og dere vil nok snart motta nabovarsler. Vi har valgt å gå for en ett-trinnsprosess, som tilsier at vi søker om IG fortløpende. Vi søker kun om byggetillatelse og IG for de som har inngått avtale med oss, dette er pt 110 eiendommer + fremtidige hytter som er i reguleringsprosess, totalt 120 stk. 7 eiendommer faller utenfor.

Neste trinn er at LG starter prosessen med å kontakte hver enkelt hytteeier for å avtale besiktigelse, hvor det skal avtales plassering av pumpestasjon, hvor stikkledningen skal gå, hvor innløpet i hytte skal være osv. Dette arbeidet foregår gjennom vinteren og litt utover våren, avhengig av om det kommer snø, og er planlagt ferdig før igangsetting med hovedtrase. 

Råde Kommune er noe forsinket med arbeidet med sjøledningen fra Saltnes, men de mener fortsatt at det er realistisk å ha hele ringledningen ferdig innen sommeren 2022. Vi vil ikke starte arbeidet hos oss før Råde Kommune har startet arbeidet med sjø/ringledning, og planlegger for at vi kan benytte anlegget straks det er ferdig.

Det er nedsatt en egen komité som jobber med Elvia og nedlegging av strømnettet i våre grøfter, dette styres av de 3 hyttevellene i fellesskap.

Vi takker dere alle for tilliten, dette er en milepæl i områdets historie.