Tilknytningsavtalen er nå utsendt til medlemmene pr epost. Hvis noen ikke har mottatt denne bes de snarest ta kontakt med oss. Sjekk gjerne søppelposten først...

Avtalen tar utgangspunkt i dagens antall medlemmer av KUL når det gjelder anleggsbidrag pr. enhet. Ved færre forpliktende medlemmer kan anleggsbidraget bli høyere, mens ved et høyere antall medlemmer vil anleggsbidraget bli lavere og overskytende beløp fordelt og tilbakeført dagens medlemmer.
Betalingsstrukturen er avhengig av fremdriften, men styret i KUL ser for seg en betalingsplan hvor det betales 4 x 50.000,- med første innbetaling i forkant av oppstart av graving. Deretter betaling i henhold til fremdrift av prosjektet, som vil ha en byggetid på 10-12 mndr. Det forventes ikke behov for innbetaling i forbindelse med byggesøknaden.

Det betales forskuddsvis pr. etappe til KUL’s konto, og KUL betaler entreprenør etterskuddsvis pr. etappe. Forventet oppstart er samtidig med Råde Kommune, antatt senvinter/vår 2021.

Avtalen signeres av eier(e), scannes og returneres til KUL på epost snarest mulig og senest 25. september 2020. 

NB! Husk å påføre navn på eierne (hjemmelshavere) og disses fødselsnummer.