Råde Kommune vedtok høsten 2018 å legge til rette for at fritidsbebyggelsen på Tasken- og Helgerød skal kunne koble seg til det offentlige vann- og avløpsnettet, og er nå snart i full gang med utbyggingen. Som en konsekvens av dette ble Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA stiftet av hytteeiere og medlemmer i Søndre- og Nordre Tasken Vel. Senere har også Helgerød Hyttevel sluttet seg til. Selskapet er, sammen med Kurefjorden Utbyggingslag, stiftet med formål å bygge et vann- og avløpsanlegg som skal eies og driftes av hytteeierne som egne, selvstendige selskaper. På denne måten får hytteeierne selv eierskap til og råderett over sitt vann- og avløpsnett, uten å måtte bidra med store summer i prosjekt- og konsulenthonorarer, styrehonorarer og andre unødvendige kostnader.

Flertallet av VA-utbygginger i Østfold er organisert som VA-lag innenfor de enkelte hyttevel eller avgrensede, geografiske områder. Dette gjør utbyggingen oversiktlig og gir ikke minst den enkelte hytteeier god innsikt i kostnadsbildet. 

De aller fleste hytteeiere har nå inngått skriftlig avtale med prosjektet, det er kun 5 ikke-medlemmer. Disse har dermed sikret at prosjektet blir en realitet, og er samtidig med på å sikre en lavest mulig pris til deltakerne, både pga god deltakelse men også fordi alle får momsfritak. De som tilkommer i ettertid må betale en betydelig høyere pris.

Vi er nå klare til å ta fatt på utbyggingen, og gleder oss til ferdigstillelsen!

Takk for din påmelding!