Råde Kommune vedtok høsten 2018 å legge til rette for at fritidsbebyggelsen på Tasken- og Helgerød skal kunne koble seg til det offentlige vann- og avløpsnettet, og er nå i full gang med utbyggingen. Som en konsekvens av dette ble Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA stiftet av hytteeiere og medlemmer i Søndre- og Nordre Tasken Vel. Senere har også Helgerød Hyttevel sluttet seg til. Selskapet er, sammen med Kurefjorden Utbyggingslag, stiftet med formål å bygge et vann- og avløpsanlegg som skal eies og driftes av hytteeierne som egne, selvstendige selskaper. På denne måten får hytteeierne selv eierskap til og råderett over sitt vann- og avløpsnett, uten å måtte bidra med store summer i prosjekt- og konsulenthonorarer, styrehonorarer og andre unødvendige kostnader.

Så godt som alle hytteeiere og fastboende har inngått skriftlig avtale med Kurefjorden Utbyggingslag SA, det er nå kun 3 uten tilknytningsavtale, og samtlige er medlemmer. Disse har dermed sikret at prosjektet blir en realitet, og er samtidig med på å sikre en lavest mulig pris for deltakerne, både pga god deltakelse men også fordi alle får momsfritak. De som tilkommer i ettertid må betale en betydelig høyere pris.

Kontrakt er signert med entreprenørfirmaet Leif Grimsrud AS, som nå er i full gang med anlegget, og vi gleder oss til ferdigstillelsen!

Takk for tilliten!